Visit our social media channels

Skip to main content

Warunki użytkowania

Aby korzystać z witryny, użytkownik musi przestrzegać poniższych warunków.

Witamy w witrynie internetowej firmy Align („Witryna”). Prosimy o zapoznanie się z następującymi warunkami użytkowania Witryny. Poprzez uzyskiwanie dostępu do wszelkich informacji i/lub materiałów z Witryny, korzystanie z nich albo ich pobieranie użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszych Warunków użytkowania („Warunki użytkowania”). Jeśli użytkownik nie zgadza się z Warunkami użytkowania, nie powinien korzystać z Witryny. Witryna może zawierać inne informacje dotyczące własności i praw autorskich, których warunki muszą być przestrzegane i stosowane.

1. Wyłączenie odpowiedzialności lekarskiej

Wszystkie informacje medyczne w Witrynie, w tym informacje dotyczące warunków stomatologicznych, medycznych i zdrowia, produktów i zabiegów, służą jedynie do celów informacyjnych. Informacje te nie powinny być uważane za ostateczne i nie mogą zastępować wizyty pacjenta, rozmów telefonicznych, konsultacji ani porad lekarza specjalisty, ani jakichkolwiek informacji zawartych na opakowaniu produktu czy etykietach. Informacje uzyskane w wyniku korzystania z Witryny nie są wyczerpujące i nie odnoszą się do wszystkich dolegliwości, warunków fizycznych ani leczenia. Informacje zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych i użytkownik ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie. Pod żadnym pozorem nie należy lekceważyć świadczenia porad dentystycznych ani lekarskich czy zwlekać z udzielaniem porad medycznych ze względu na przeczytane w Witrynie informacje, a użytkownik nie powinien korzystać z informacji w niej zawartych do diagnozowania problemów dentystycznych czy zdrowotnych ani do wystawiania recept na leczenie.

2. Korzystanie z treści Witryny

Użytkownik zgadza się nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać treści Witryny do celów komercyjnych, korzystając z Witryny lub któregokolwiek elementu treści znajdującej się w Witrynie czy treści dostępnej za pomocą Witryny. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, nie wysyłać na jakikolwiek komputer podłączony do sieci, nie rozpowszechniać w mediach ani nie wykorzystywać, nie modyfikować, nie rozprowadzać, nie publikować, nie transmitować ani nie tworzyć prac pochodnych z materiału znajdującego się na naszej Witrynie w celach publicznych czy komercyjnych. Użytkownik nie ma prawa w jakikolwiek sposób zmieniać materiałów w Witrynie. Użytkownik zgadza się, że firma Align jest właścicielem praw autorskich do materiałów oraz informacji, które można skopiować z Witryny. Pozwolenie wygasa automatycznie, ze skutkiem natychmiastowym, jeśli dojdzie do naruszenia tej zasady korzystania. Po rozwiązaniu umowy użytkownik musi natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały.

Jeżeli powyższe postanowienia w sposób wyraźny nie przewidują inaczej, żadna treść w Witrynie nie będzie interpretowana jako przyznanie ani przez domniemanie, ani przez zasadę estoppel, ani w jakichkolwiek inny sposób licencji czy praw wynikających z praw autorskich, patentów, znaków towarowych ani innych praw własności intelektualnej firmy Align czy strony trzeciej. Jeżeli powyższe postanowienia w sposób wyraźny nie przewidują inaczej, żadna treść znajdująca się w Witrynie nie powinna być traktowana jako przyznanie jakichkolwiek licencji ani praw wynikających z praw autorskich firmy Align. Wszystkie treści w Witrynie są chronione prawem autorskim. Żaden produkt, proces, dane, informacje ani technologia, o których mowa w Witrynie, nie może być przedmiotem innych praw do własności intelektualnej. Produkty, procesy, dane, informacje oraz technologie omówione w Witrynie są zastrzeżone przez Align i nie będą licencjonowane.

3. Postępowanie użytkownika

Użytkownik zgadza się nie korzystać z Witryny w celu łamania czy namawiania do naruszenia obowiązującego prawa lokalnego, państwowego, narodowego ani międzynarodowego; naruszania praw osób trzecich, w tym m.in. praw własności intelektualnej oraz praw ochrony prywatności lub promocyjnych; zakłócania lub blokowania Witryny, serwerów lub płyt dostępnych w Witrynie. Jeśli korzystanie z Witryny ma na celu popełnienie któregokolwiek z powyższych czynów, firma Align może uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z Witryny według własnego uznania.

4. Informacje zwrotne

Firma Align nie będzie traktować żadnych informacji zwrotnych, sugestii, zgłoszeń czy materiałów, które użytkownik wysyła za pośrednictwem Witryny („Zgłoszenia”), jako poufne. Wysyłając tego typu Zgłoszenia do firmy Align, użytkownik niniejszym udziela firmie bezpłatnego, nieprzekazywalnego, niewyłącznego prawa i licencji na kopiowanie, wykorzystywanie, tworzenie słów pochodnych, wyświetlanie i rozpowszechnianie wszelkich praw autorskich i innych praw własności intelektualnej w zakresie funkcji składania Zgłoszeń na całym świecie lub w oparciu o nią. Firma Align może wykorzystać i/lub rozpowszechniać takie Zgłoszenia w dowolny sposób oraz do jakichkolwiek celów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za przesłane Zgłoszenia oraz że to on, a nie firma Align ponosi pełną odpowiedzialność za te Zgłoszenia, w tym za ich zgodność z prawem i za prawa autorskie związane ze Zgłoszeniem. Niezależnie od odmiennych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania, zgłoszenia nie mogą zawierać informacji poufnych pacjenta ani lekarza.

5. Zmiana i zamknięcie Witryny

Firma Align zastrzega sobie prawo, aby w dowolnym momencie i od czasu do czasu modyfikować lub zamykać, czasowo lub na stałe, Witrynę (lub jej część) po uprzednim powiadomieniu lub też bez powiadomienia. Użytkownik wyraża zgodę na to, by firma Align nie była odpowiedzialna wobec użytkownika ani żadnych stron trzecich za wszelkie zmiany, zawieszenia czy zaprzestania działania Witryny. Firma Align może również wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w produktach, usługach i/lub programach opisanych na niniejszej Witrynie w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Niemniej jednak Align nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację, poprawki ani zmiany w Witrynie.

6. Inne witryny i zasoby

Osoby trzecie mogą udostępniać linki lub uzyskiwać dostęp do innych witryn www i zasobów za pomocą Witryny. Ze względu na fakt, że firma Align nie ma żadnej kontroli nad tego rodzaju witrynami i zasobami, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się co do tego, że Align nie jest odpowiedzialna za dostępność takich witryn ani zasobów, a także nie udziela im poparcia ani nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty czy inne materiały znajdujące się na takich stronach lub dostępne z ich wykorzystaniem. Co więcej, użytkownik zgadza się i uznaje, że firma Align nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za żadne szkody ani straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez treści, towary lub strony internetowe dostępne na innych witrynach i zasobach ani w związku z ich użyciem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub stronach.

7. Korzystanie z plików cookie

Mimo że akceptacja plików cookie nie jest wymagana do używania Witryny, nasza firma wykorzystuje takie pliki. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na dyskach twardych komputera, wykorzystywane do analizy poszczególnych czynności w Witrynie. Pliki cookie zbierają i zapamiętują informacje o wizycie w Witrynie, przez co pozwalają aplikacjom internetowym rozpoznać indywidualne preferencje użytkownika i wyjść im naprzeciw. Plik cookie może zawierać informację, którą Witryna wykorzystuje do przekazania informacji wyszukiwanej przez użytkownika, jak również do dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Niektóre części Witryny wykorzystują pliki cookie. Pozwala to naszej firmie ocenić stopień przydatności informacji dostarczanych naszym użytkownikom oraz przeanalizować efektywność naszej struktury nawigacyjnej. Pliki cookie pozwalają nam zwiększyć komfort użytkownika Witryny.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie korzystać z plików cookie w tej Witrynie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby otrzymywać ostrzeżenia przed akceptacją lub odrzuceniem plików cookie. Można również wyłączyć wszystkie pliki cookie w przeglądarce. Jeśli ustawienia przeglądarki nie akceptują plików cookie, użytkownik może w dalszym ciągu odwiedzać Witrynę, ale korzystanie z niej może być mniej komfortowe.

8. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Informacje dostępne w Witrynie nie są wyczerpujące. Firma Align dokłada wszelkich starań w rozsądnym zakresie, aby w miarę możliwości zamieszczać dokładne i aktualne informacje, jednak nie udziela jakichkolwiek gwarancji ani nie składa oświadczeń co do ich dokładności ani kompletności. INFORMACJE W TEJ WITRYNIE SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, USTAWOWEJ LUB INNEJ, W TYM M.IN. DOMNIEMANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ANI PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH I PRZYDATNOŚCI. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE: (a) KORZYSTA Z WITRYNY WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. WITRYNA FUNKCJONUJE W OBECNEJ POSTACI I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. FIRMA ALIGN WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM M.IN. DOMYŚLNYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. (b) ALIGN NIE GWARANTUJE, ŻE (i) WITRYNA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, (ii) WITRYNA BĘDZIE DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY, WE WŁAŚCIWYM CZASIE, BEZPIECZNIE LUB W SPOSÓB WOLNY OD BŁĘDÓW, (iii) INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ DZIĘKI WITRYNIE, BĘDĄ DOKŁADNE I WIARYGODNE. (c) UŻYTKOWNIK WYKORZYSTUJE WSZELKIE POBRANE LUB UZYSKIWANE W INNY SPOSÓB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY MATERIAŁY NA WŁASNE RYZYKO I WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA. W ZWIĄZKU Z TYM UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH POWSTAŁE W WYNIKU POBRANIA MATERIAŁU. (d) ŻADNE PORADY LUB INFORMACJE, UDZIELANE USTNIE LUB W FORMIE PISEMNEJ, UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM LUB ZA POMOCĄ WITRYNY NIE STANOWIĄ ŻADNEJ GWARANCJI UDZIELANEJ PRZEZ FIRMĘ ALIGN.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK W SPOSÓB WYRAŹNY PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ Z TYM, ŻE ALIGN LUB JAKAKOLWIEK OSOBA TRZECIA ZAJMUJĄCA SIĘ TWORZENIEM, PRODUKCJĄ I DYSTRYBUCJĄ WITRYNY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE CZY WTÓRNE ANI STRATY MORALNE, W TYM M.IN. SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW, WARTOŚCI FIRMY, PRAWEM UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNE NIEMATERIALNE STRATY (NAWET JEŚLI FIRMA ALIGN ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), KTÓRE WYNIKAJĄ Z: (i) KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY; (ii) KOSZTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TOWARÓW ZASTĘPCZYCH POCHODZĄCYCH Z WSZELKICH NABYTYCH LUB UZYSKANYCH TOWARÓW, DANYCH LUB INFORMACJI, LUB OTRZYMANYCH WIADOMOŚCI, LUB TRANSAKCJI ZAWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY; (iii) NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU DO PRZEKAZANYCH DANYCH LUB ICH MODYFIKACJI; (iv) OŚWIADCZEŃ LUB ZACHOWANIA JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH W WITRYNIE LUB (v) JAKIEJKOLWIEK INNEJ KWESTII ZWIĄZANEJ Z WITRYNĄ.

10. Wykluczenia i ograniczenia

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE NIEKTÓRYCH GWARANCJI I NA OGRANICZANIE LUB WYŁĄCZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE I WYNIKOWE. W ZWIĄZKU Z TYM NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ W PARAGRAFIE 12 I 13 MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU KONKRETNEGO UŻYTKOWNIKA.

11. Odszkodowanie

Użytkownik przejmuje od Align oraz jej jednostek zależnych, podmiotów stowarzyszonych, funkcjonariuszy, agentów, firm wykorzystujących markę Align, a także innych partnerów i pracowników odpowiedzialność z tytułu roszczeń i żądań, włączając w to uzasadnione honoraria adwokackie osób trzecich wynikające z korzystania z naszej Witryny, naruszenia Umowy lub jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub innego podmiotu przez użytkownika.

12. Powiadomienia

Powiadomienia będą wysyłane użytkownikowi pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Firma Align może również powiadamiać o zmianach w niniejszych Warunkach użytkowania lub Witrynie poprzez zamieszczanie ogólnych powiadomień lub łączy do tych powiadomień.

13. Spory prawne

Niniejsze Warunki użytkowania oraz relacje użytkownika z Align podlegają przepisom prawa holenderskiego, bez względu na kolizję praw. Użytkownik oraz firma Align wyrażają zgodę na poddanie się osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów na terenie Holandii.

14. Zmiana umowy

Firma Align może wprowadzać zmiany do Warunków użytkowania w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmienionych Warunków na swojej stronie internetowej pod adresem www.invisalign.co.uk, a użytkownik jest zobowiązany do regularnego przeglądania niniejszych Warunków użytkowania. Wszystkie zmiany będą automatycznie obowiązywać 30 dni po ich wprowadzeniu na Witrynę firmy. Korzystanie przez użytkownika z Witryny po dacie wejścia zmian w życie oznaczać będzie, że użytkownik akceptuje wprowadzone zmiany.

15. Uwagi ogólne

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całą umowę pomiędzy użytkownikiem a firmą Align w odniesieniu do omawianej Witryny i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy i uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem a Align. Jeśli firma Align nie wyegzekwuje postanowień niniejszych Warunków użytkowania, fakt ten nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się któregokolwiek zapisu ani prawa. Jeśli część Warunków użytkowania zostanie uznana za niewykonalną, wówczas ta część będzie interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem tak, aby w miarę możliwości odzwierciedlać pierwotne intencje stron, a pozostała część postanowienia pozostanie w mocy. Paragrafy 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13 i 15 niniejszych Warunków użytkowania będą obowiązywały również po rozwiązaniu Warunków. Niniejsze Warunki użytkowania podlegają przepisom prawa holenderskiego, bez względu na kolizję praw. Obie strony poddają się jurysdykcji osobowej w Holandii i zgadzają się, że wszelkie działania odnoszące się do niniejszych Warunków użytkowania będą rozpatrywane przez sąd holenderski.

Czy metoda Invisalign jest odpowiednia dla ciebie?

Czy metoda Invisalign jest odpowiednia dla ciebie? Dowiedz się

Historie uśmiechu

Historie uśmiechu Oglądaj filmy

Invisalign
w twojej
okolicy

Invisalign w twojej okolicy Znajdź Certyfikowanego Lekarza Invisalign