Ostatnia aktualizacja: 5 października 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 5 października 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2018 r.

Poprzednia wersja: 5 października 2016 r.

WSTĘP

Firma Align Technology, Inc. oraz podmioty z nią powiązane (odtąd „firma Align” oraz różne formy wyrazów „my”, „nasz”, „nas”) zobowiązują się chronić dane użytkownika (w tym Oświadczeniu o ochronie prywatności termin „dane” odnosi się do danych osobowych umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika, a które użytkownik udostępnia lub my gromadzimy na lub za pośrednictwem naszych witryn internetowych).

Firma Align konstruuje, wytwarza i sprzedaje system Invisalign®, skanery wewnątrzustne iTero®, usługi OrthoCAD oraz aplikację My Invisalign Smile, która umożliwia użytkownikom śledzenie i udostępnianie postępów leczenia Invisalign poprzez przekazywanie obrazów, udostępnianie historii, tworzenie przypomnień o wizytach lekarskich oraz otrzymywanie powiadomień (odtąd „aplikacja”). Poniżej opisano sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane zbierane na naszych witrynach internetowych i za pomocą naszej aplikacji (odtąd „witryny internetowe”).

Nasze witryny internetowe można przeglądać bez ujawniania swojej tożsamości ani żadnych innych danych osobowych. Jednak zdarzają się sytuacje, w których prosimy użytkownika o dane dotyczące go lub kogoś mu znanego, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i/lub adres zamieszkania. Naszym celem jest poinformowanie użytkownika, zanim zaczniemy gromadzić takie dane osobowe w Internecie i otrzymanie jego wymaganej zgody na przetwarzanie takich danych.

Korzystanie z naszych witryn oznacza zgodę użytkownika na gromadzenie, wykorzystanie, udostępnianie, przekazywanie i przetwarzanie przez nas danych osobowych zgodnie z zapisami niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Gromadzone dane
Co robimy z gromadzonymi danymi?
Komu udostępniamy dane użytkowników?
Jak długo przechowujemy dane użytkowników?
Pliki cookie i reklamy
Prywatność dzieci
Linki do innych witryn
Marketing i odmowa kontaktu
Media społecznościowe
Przekazywanie danych za granicę
Bezpieczeństwo
Prawa użytkownika
Aktualizacje
Kontakt z nami

Gromadzone dane

Gromadzimy następujące rodzaje danych osobowych i danych wrażliwych dotyczących klientów, pacjentów (byłych, potencjalnych i obecnych), rodziców/opiekunów pacjentów, lekarzy i użytkowników odwiedzających witryny internetowe, którzy rejestrują swoje członkostwo na naszych witrynach internetowych lub za pośrednictwem formularzy online bądź gdy użytkownik pobiera i uruchamia aplikację, na przykład gdy rejestruje się w celu otrzymywania od nas powiadomień o nowych informacjach lub aby wykonać ocenę uśmiechu.

 • Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.

Informacje ułatwiające leczenie użytkownika, takie jak wiek, płeć, informacje na temat stanu zdrowia jego uzębienia, a w tym zdjęcia zębów i twarzy użytkownika. Użytkownik jest informowany o takich celach gromadzenia informacji, gdy prosimy o zgodę użytkownika na gromadzenie danych osobowych lub wrażliwych. Gromadzimy wyłącznie dane bezwzględnie konieczne do realizacji tych celów.

Jeśli na naszych witrynach gromadzimy informacje na temat stanu zdrowia lub innego rodzaju dane wrażliwe, użytkownik jest zawsze proszony o udzielenie wyraźnej zgody.

Ponadto gromadzimy też informacje o wykorzystaniu naszych witryn internetowych przez użytkownika zgodnie z opisem w poniższym ustępie „Pliki cookie i reklamy”.

Niekiedy użytkownik może zdecydować o udostępnieniu nam danych osobowych innych osób, na przykład aby umożliwić nam kontakt z nimi i przedstawienie informacji o naszej ofercie. Dane osobowe innych osób należy udostępniać nam wyłącznie po uzyskaniu zgody i pozwolenia tych osób na takie postępowanie.

Powrót do góry

Co robimy z gromadzonymi danymi?

Dane osobowe gromadzone w wyniku użycia naszych witryn internetowych przez użytkownika lub udostępniane przez użytkownika mogą być wykorzystywane do:

 • rejestracji konta członkowskiego użytkownika i zarządzania nim na naszych witrynach internetowych;
 • umożliwiania użytkownikowi użycia, zakupu, rezerwacji i/lub pobierania produktów i usług, takich jak na przykład środki czyszczące;
 • udostępniania użytkownikowi informacji na temat naszych produktów, usług, nowości i wydarzeń;
 • udostępniania danych lekarzy i ich praktyk oraz przesyłania do nich próśb o kontakt;
 • zapraszania użytkownika do udziału w naszych ankietach lub fanklubu (w odpowiednich przypadkach);
 • gromadzenia danych demograficznych użytkowników, takich jak wiek, płeć i ogólne poziomy dochodów;
 • udostępniania certyfikowanym lekarzom informacji na temat obecnych lub przyszłych pacjentów;
 • analizowania użycia naszych usług i produktów, opracowywania nowych usług i produktów oraz dostosowywania naszych produktów, usług i innych informacji, które udostępniamy;
 • wykorzystania treści przekazywanych do aplikacji w celu udostępniania ich w mediach społecznościowych i tworzenia kopii treści użytkownika w celu reklamowania systemu Invisalign w Internecie, telewizji, publikacjach lub dowolnych innych mediach. Nigdy nie udostępniamy imienia i nazwiska użytkownika w żadnych tworzonych przez nas materiałach promocyjnych, jednak użytkownik powinien wiedzieć, że może zostać rozpoznany na podstawie zdjęć.

Podstawa prawna zbierania i wykorzystania przez nas opisanych wyżej danych osobowych jest uzależniona od charakteru tych danych oraz konkretnego kontekstu, w którym są one gromadzone. Jeśli zawarliśmy umowę z użytkownikiem, na przykład o udostępnianiu użytkownikowi produktów i usług Invisalign, przetwarzamy dane użytkownika w celu realizacji tej umowy. W innych okolicznościach dane użytkownika mogą być przetwarzane ze względu na uzasadnione interesy biznesowe firmy Align, takie jak marketing lub doskonalenie naszych produktów i usług, jednak pod warunkiem, że interesy te nie naruszają praw użytkownika. Jakie są nasze uzasadnione interesy biznesowe wyjaśniamy przejrzyście użytkownikowi w trakcie zbierania danych.

Wykorzystujemy rozległy wachlarz źródeł danych (Internet, zamówienia, klienci itp.), aby uzyskać pełny obraz naszych działań produktowych i marketingowych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w ramach naszych działań i nie udostępniamy ich innym podmiotom do wykorzystania w celach niezwiązanych z ich współpracą z nami.

Jeśli prosimy użytkownika o udostępnienie danych osobowych celem spełnienia wymagań przepisów lub wykonania umowy zawartej z użytkownikiem, informujemy o tym wyraźnie w odpowiednim czasie oraz wskazujemy, czy udostępnienie danych osobowych jest obowiązkowe, czy nie (oraz o możliwych konsekwencjach nieudostępnienia danych osobowych).

Powrót do góry

Komu udostępniamy dane osobowe użytkowników?

Współpracujemy z innymi firmami, które wspomagają nas w naszych działaniach marketingowych, komunikacyjnych, magazynowych i sprzedażowych i możemy udostępniać im dane użytkownika w tych celach. Nasi partnerzy nie mogą wykorzystywać danych użytkownika do żadnych innych celów niż współpraca z nami. Wykaz naszych obecnych usługodawców można uzyskać, pisząc na adres privacy@aligntech.com.

Możemy też udostępniać dane użytkownika innym podmiotom grupy Align w celu realizacji celów opisanych w ustępie „Co robimy z gromadzonymi danymi?”. Wykaz podmiotów naszej grupy można uzyskać, pisząc na adres privacy@aligntech.com.

Ponadto wszystkie gromadzone przez nas dane, z danymi osobowymi włącznie, mogą zostać ujawnione podmiotowi zewnętrznemu (oraz jego przedstawicielom i doradcom) w ramach rzeczywistej lub potencjalnej fuzji, przejęcia, finansowania dłużnego, sprzedaży aktywów firmy lub podobnej transakcji oraz w przypadku niewypłacalności, upadłości lub ustanowienia syndyka, w ramach których dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim jako jeden z naszych aktywów.

Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika dowolnym właściwym organom ścigania, agencjom nadzorczym lub rządowym, sądowi lub innemu podmiotowi zewnętrznemu, jeśli uznamy, że takie postępowanie jest wymagane prawem lub konieczne w celu zapewnienia ochrony naszej własności lub innych praw (między innymi w celu egzekwowania naszych umów lub praw innych podmiotów).

Możemy też udostępniać dane użytkownika, jeśli wyrazi on na to zgodę.

Powrót do góry

Jak długo przechowujemy dane użytkowników?

Dane osobowe przechowujemy do chwili ustania ciągłej uzasadnionej potrzeby biznesowej (na przykład w celu udostępniania użytkownikowi produktów i usług Invisalign lub aby zachować zgodność z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, podatkowymi lub księgowymi).

Gdy ciągła uzasadniona potrzeba biznesowa przetwarzania danych osobowych użytkownika ustanie, dane zostaną usunięte lub zanonimizowane, a jeśli to niemożliwe (na przykład ze względu na przechowywanie danych osobowych użytkownika w kopii zapasowej), dane osobowe będą bezpiecznie przechowywane i wyłączone z dalszego przetwarzania do chwili uzyskania możliwości ich usunięcia.

Powrót do góry

Pliki cookie i reklamy

Możemy automatycznie gromadzić pewne informacje pochodzące z urządzeń użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. W niektórych krajach, na przykład w Europejskim Obszarze Gospodarczym, informacje takie mogą być uznawane za dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

W szczególności zbierane automatycznie informacje mogą obejmować adres IP użytkownika, typ urządzenia, niepowtarzalne numery identyfikacyjne urządzenia, typ przeglądarki, ogólne dane o położeniu geograficznym (na przykład na poziomie kraju lub miejscowości) oraz inne informacje techniczne. Ponadto możemy gromadzić też informacje o sposobie komunikacji urządzenia użytkownika z naszą stroną internetową, włącznie z wyświetlanymi stronami i klikanymi linkami.

Zbieranie tych informacji umożliwia nam lepsze zrozumienie użytkowników naszej strony internetowej, ich pochodzenia oraz tego, jakie treści na naszej stronie ich interesują. Informacje te wykorzystujemy do celów naszych wewnętrznych analiz oraz do doskonalenia jakości i dopasowania naszej strony internetowej do oczekiwań osób ją odwiedzających.

Niektóre z tych informacji mogą być zbierane z użyciem plików cookie i podobnych technologii śledzenia. Dalsze informacje podajemy w ustępie Pliki cookie i reklamy.

Powrót do góry

Prywatność dzieci

W firmie Align nie chcemy gromadzić żadnych danych od dzieci w wieku poniżej trzynastu (13) lat, chyba że dane takie pochodzą od rodzica lub opiekuna dziecka. Nie jesteśmy w stanie powstrzymać dziecka przed przeglądaniem witryn internetowych, jednak nie gromadzimy żadnych danych osobowych bez poinformowania użytkownika, że osoba udostępniające dane musi mieć co najmniej 13 lat. Pytania dotyczące gromadzenia danych od dzieci na naszych witrynach internetowych należy kierować na adres Privacy@aligntech.com.

Należy pamiętać, że powyżej wspomniany próg wieku może się różnić w zależności od wymagań prawnych kraju użytkownika. Odpowiednie informacje na ten temat podajemy w ramach procesu gromadzenia danych.

Powrót do góry

Linki do innych witryn

Wyłącznie dla wygody użytkownika, nasze witryny internetowe mogą zawierać linki do innych witryn internetowych. Firma Align nie odpowiada za zasady zachowania prywatności lub treść takich zewnętrznych witryn, a udostępnianie linków do nich nie oznacza, że autoryzujemy te informacje lub firmę. Oznacza to, że jeśli użytkownik połączy się z inną witryną za pośrednictwem naszych witryn internetowych, firma Align nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie tych witryn z danymi użytkownika ani nie może kontrolować tego postępowania.

Ponadto użytkownik może mieć możliwość udostępniania swoich danych innym witrynom, na przykład witrynom mediów społecznościowych. Możemy udostępniać wygodny dla użytkownika link służący do tego celu, jednak nie odpowiadamy za te witryny ani wpisy/treści udostępniane przez użytkownika. Nie możemy też kontrolować tych witryn ani wspomnianych treści. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności oraz zasadami gromadzenia danych tych zewnętrznych witryn internetowych i witryn mediów społecznościowych.

Powrót do góry

Marketing i odmowa kontaktu

Możemy niekiedy przesyłać informacje o naszej firmie użytkownikowi, który wyraził na to zgodę (jeśli jest wymagana).

Firma Align daje użytkownikowi możliwość rezygnacji z otrzymywania komunikatów elektronicznych od firmy Align lub naszych partnerów poprzez wycofanie zgody użytkownika. O braku zgody na otrzymywanie od nas komunikatów należy poinformować w chwili udostępniania danych lub później, pisząc na adres remove@aligntech.com. W wiadomości należy podać kraj, w którym znajduje się użytkownik. W tym samym celu można skorzystać z wygodnej funkcji kończenia subskrypcji udostępnianej w wiadomościach e-mail od nas. Należy odczekać przez pewien czas niezbędny na przetworzenie żądania.

Zwracamy uwagę, że takie wycofanie zgody nie ma zastosowania do koniecznych komunikatów, takich jak odpowiedź za zapytanie i zostaje anulowane, gdy użytkownik zwróci się do nas o informacje w późniejszym terminie, na przykład rejestrując się w celu otrzymywania od nas powiadomień o nowościach.

Powrót do góry

Media społecznościowe

Treści generowane przez użytkownika. Użytkownicy witryn mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i inne, których konta są publicznie dostępne i którzy używają hasztagów jednej z naszych kampanii publicznych, takich jak #unbraceyoursmile lub odwołujących się do naszych produktów, takich jak #invisalign, #invisalignteen lub #invisalignTalk umożliwiają nam pobranie ich opinii na temat naszych produktów z mediów społecznościowych i opublikowanie ich na naszych witrynach internetowych. Ma to na celu umożliwienie nam udostępniania opinii użytkowników o naszych produktach odwiedzającym nasze witryny internetowe. Przed opublikowaniem na naszych witrynach internetowych opinie użytkownika są przez nas oceniane. Użytkownik niewyrażający zgody na publikowanie jego opinii na naszych witrynach internetowych nie powinien używać powyższych hasztagów.

Publikując bądź udostępniając w inny sposób na publicznych platformach mediów społecznościowych dowolne treści dotyczące doświadczeń użytkownika z systemem Invisalign oraz odpowiadając „tak” na naszą prośbę o pozwolenie na dalsze udostępnianie tych treści w kanałach należących do nas, takich jak Facebook (http://facebook.com/invisalign), Pinterest (http://pinterest.com/Invisalign), Google+ (http://google.com/+Invisalign), YouTube (http://youtube.com/invisalign & http://youtube.com/invisalignteen), Twitter (http://twitter.com/invisalign), Instagram (http://instagram.com/invisalign & http://instagram.com/invisalignteen) Tumblr (http://invisalignteen.tumblr.com/), i inne, użytkownik oświadcza i zapewnia, że ma co najmniej trzynaście (13) lat oraz że wyraża zgodę na warunki i zasady podane na naszej stronie na tych witrynach internetowych.

Jeśli o treściach wygenerowanych przez użytkownika w wieku poniżej trzynastu (13) lat dowie się rodzic, opiekun lub dowolna inna osoba, należy powiadomić nas, pisząc pod adres InvisalignTakedown@GoldPR.com.

Powrót do góry

Przekazywanie danych za granicę

Firma Align prowadzi działalność na całym świecie i w związku z tym możemy przekazywać dane osobowe użytkownika do innych krajów, gdzie działa firma Align, włącznie z krajami innymi niż kraj zamieszkania użytkownika. Dane osobowe użytkownika mogą być również przechowywane na naszych serwerach znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika. Mimo to dane użytkownika będą nadal chronione zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i naszymi wiążącymi regułami korporacyjnymi.

Obok zobowiązania wynikającego z niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności firma Align wdrożyła wiążące reguły korporacyjne, które określają podejście firmy Align do ochrony danych osobowych i zarządzania nimi na całym świecie. Link do dokumentu opisującego te reguły zawiera poprzedni ustęp.

Jeśli przekazujemy dane użytkownika poza EOG naszym usługodawcom i partnerom, robimy to na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (wiążące reguły korporacyjne Grupy Align) lub na podstawie programu ochrony prywatności (Privacy Shield).

Powrót do góry

Bezpieczeństwo

Na naszych witrynach stosowane są środki bezpieczeństwa, zabezpieczające dane pod naszą kontrolą przed zniszczeniem, utratą, niewłaściwym użyciem lub modyfikacjami bądź ujawnieniem lub dostępem bez upoważnienia. Nasze portale internetowe, takie jak strona internetowa dla lekarzy Invisalign, przesyłają informacje o pacjentach (oraz dowolne dane osobowe) z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu HTTPS. Portale te wymagają założenia konta klienta i nie są ogólnie dostępne.

Powrót do góry

Prawa użytkownika

Jeśli użytkownik ma prawa dotyczące ujawniania, poprawiania, usuwania lub dostępu (zgodnie z obowiązującym prawem), powinien kontaktować się z nami pod adresem lub adresem e-mail podanymi poniżej.

Na przykład w Kalifornii można raz w roku kalendarzowym zażądać listy przypadków przekazania przez nas danych podmiotom zewnętrznym do wykorzystania w marketingu bezpośrednim. Nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy żadnych danych osobowych innym firmom do wykorzystania w marketingu bezpośrednim.

W związku z podmiotami grupy Align w Europie użytkownicy mogą kontaktować się w sprawach dotyczących ich prawa do:

 • uzyskiwania dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania korekt, aktualizacji lub usunięcia tych danych;
 • wnoszenia sprzeciwu do przetwarzania ich danych osobowych, zwracania się z prośbą o ograniczenie przetwarzania ich danych osobowych lub żądania możliwości skorzystania z prawa do przenoszenia danych;
 • rezygnacji w dowolnym czasie z komunikatów marketingowych, które wysyłamy użytkownikowi – w tym celu należy kliknąć link służący do kończenia subskrypcji lub rezygnacji w otrzymanej marketingowej wiadomości e-mail, natomiast aby wycofać zgodę na inne formy działań marketingowych (takich jak przesyłki pocztowe lub telemarketing) należy skontaktować się z nami z użyciem danych kontaktowych podanych poniżej;
 • wycofania w dowolnym czasie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika z jego zgodą – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych mającego miejsce przed wycofaniem zgody ani nie wpływa na przetwarzanie danych użytkownika prowadzone w oparciu o podstawy do zgodnego z prawem przetwarzania inne niż zgoda użytkownika.
 • wnoszenia do organu ochrony danych skarg dotyczących zbierania i wykorzystania przez nas danych osobowych użytkownika. Dalszych informacji udzieli lokalny organ ochrony danych.

W Singapurze można w zasadzie zażądać od nas udostępnienia informacji na temat sposobów wykorzystania lub ujawniania danych osobowych użytkownika w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą w ciągu roku przed datą takiego żądania. Każde żądanie dostępu do danych może podlegać opłacie pokrywającej nasze koszty wynikające z udostępnienia użytkownikowi informacji o jego danych osobowych w naszym posiadaniu. O wysokości takiej opłaty informujemy po otrzymaniu takiego żądania.

To są jedynie przykłady, a konkretne prawa użytkownika mogły się wśród nich nie znaleźć.

Powrót do góry

Aktualizacje

Niniejsze oświadczenie może być okresowo aktualizowane. Data ostatniej aktualizacji jest zawsze podana na początku oświadczenia. Powiadomienia o takich aktualizacjach i/lub modyfikacjach będą udostępniane na witrynach internetowych bądź, w przypadkach wymaganych przez prawo, bezpośrednio użytkownikowi. Zachęcamy użytkowników do okresowego przeglądania tego oświadczenia, aby posiadać aktualne informacje o sposobach gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania przez nas danych osobowych. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na te zmiany, powinien zaprzestać użytkowania witryn internetowych.

Powrót do góry

KONTAKT Z NAMI

Wszystkie pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, zasad obowiązujących na naszych witrynach internetowych, danych lub praw użytkownika dotyczących jego danych bądź relacji z naszymi witrynami internetowymi należy kierować na adres:

Siedziba główna

Align Technology, Inc.
Attention: Privacy Office
2560 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131
Privacy@aligntech.com

Siedziba w UE

Align Technology Switzerland GmbH
Attention: Privacy Office
Suurstoffi 22
6343 Rotkreuz
Switzerland
Privacy@aligntech.com

Można też kontaktować się z lokalnymi podmiotami firmy Align odpowiedzialnymi za wykorzystanie danych użytkownika. Odpowiednie informacje są dostępne tutaj.