Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2021

Poprzednia wersja: 24 maja 2018 r.

WSTĘP

Firma Align™ Technology, Inc. oraz podmioty z nią powiązane (dalej „firma Align” oraz zaimki „my”, „nasz”, „nas” itp.) zobowiązują się chronić dane użytkownika (w tym Oświadczeniu o ochronie prywatności termin „dane” dotyczy informacji które można powiązać z osobą, nazywanych danymi osobowymi, które przekazuje użytkownik lub my zbieramy na temat lub od użytkownika za pośrednictwem naszych stron internetowych).

Firma Align konstruuje, wytwarza i sprzedaje system Invisalign®, skanery wewnątrzustne iTero™, usługi OrthoCAD oraz aplikację My Invisalign™ Smile, która umożliwia użytkownikom śledzenie i udostępnianie postępów leczenia Invisalign® poprzez przekazywanie obrazów, udostępnianie historii, tworzenie przypomnień o wizytach lekarskich oraz otrzymywanie powiadomień (dalej „aplikacja”). Poniżej opisano sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane zbierane w naszych witrynach internetowych i za pomocą naszej aplikacji (dalej „witryny internetowe”).

Nasze witryny internetowe można przeglądać bez ujawniania swojej tożsamości i podawania jakichkolwiek innych danych osobowych. Zdarzają się jednak sytuacje, w których prosimy użytkownika o dane dotyczące jego lub kogoś mu znanego, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i/lub adres zamieszkania. Naszym celem jest poinformowanie użytkownika zanim zaczniemy gromadzić takie dane osobowe w Internecie i otrzymanie jego wymaganej zgody na przetwarzanie takich danych.

Gromadzone przez nas dane użytkowników
Co robimy z gromadzonymi danymi?
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Jak długo przechowujemy dane użytkowników?
Pliki cookie i reklamy
Prywatność dzieci
Linki do innych witryn
Marketing i brak zgody na kontakt
Media społecznościowe
Przekazywanie danych za granicę
Bezpieczeństwo
Prawa użytkowników
Aktualizacje
Kontakt z nami

Gromadzone przez nas dane użytkowników

Gromadzimy następujące rodzaje danych osobowych i danych wrażliwych dotyczących klientów, pacjentów (byłych, potencjalnych i obecnych), rodziców/opiekunów pacjentów, lekarzy i użytkowników odwiedzających witryny internetowe, którzy rejestrują swoje członkostwo w naszych witrynach internetowych lub za pośrednictwem formularzy online, bądź podczas pobierania i uruchamiania aplikacji przez użytkownika, na przykład kiedy rejestruje się on w celu otrzymywania od nas powiadomień o nowych informacjach lub w celu poddania się ocenie uśmiechu.

 • Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.
 • Informacje ułatwiające leczenie użytkownika, takie jak wiek, płeć, informacje na temat stanu zdrowia jego uzębienia, a w tym zdjęcia zębów i twarzy użytkownika.

Użytkownik jest informowany o takich celach gromadzenia informacji, gdy prosimy go o wyrażenie zgody na gromadzenie danych osobowych lub wrażliwych. Gromadzimy wyłącznie dane absolutnie konieczne do realizacji tych celów.

Jeśli w naszych witrynach gromadzimy informacje na temat stanu zdrowia lub innego rodzaju dane wrażliwe, użytkownik jest zawsze proszony o udzielenie wyraźnej zgody.

Gromadzimy także informacje o sposobie korzystania z naszych witryn internetowych przez użytkownika zgodnie z opisem podanym w poniższym ustępie „Ustawienia plików cookie .

Niekiedy użytkownik może zdecydować o udostępnieniu nam danych osobowych innych osób, aby na przykład umożliwić nam kontakt z tymi osobami i przekazanie im informacji o naszej ofercie. Dane osobowe innych osób należy nam udostępniać wyłącznie po uzyskaniu zgody i pozwolenia tych osób.

Powrót do góry

Co robimy z gromadzonymi danymi?

Dane osobowe, gromadzone przez nas w związku z korzystaniem z naszych witryn internetowych przez użytkownika lub udostępniane nam przez użytkownika, mogą być wykorzystywane do:

 • rejestracji konta członkowskiego użytkownika i zarządzania nim w naszych witrynach internetowych;
 • umożliwiania użytkownikowi użycia, zakupu, rezerwacji i/lub pobierania produktów i usług, takich jak na przykład środki czyszczące;
 • udostępniania użytkownikowi informacji na temat naszych produktów, usług, nowości i wydarzeń;
 • udostępniania danych lekarzy i ich praktyk oraz przesyłania do nich próśb o kontakt;
 • zapraszania użytkownika do udziału w naszych badaniach ankietowych lub fanklubu (w odpowiednich przypadkach);
 • gromadzenia danych demograficznych użytkowników, takich jak wiek, płeć i ogólne poziomy dochodów;
 • udostępniania certyfikowanym lekarzom informacji na temat obecnych lub przyszłych pacjentów;
 • analizowania sposobu korzystania z naszych usług i produktów, opracowywania nowych usług i produktów oraz dostosowywania naszych produktów, usług i innych informacji, które udostępniamy;
 • wykorzystania treści przekazywanych do aplikacji w celu udostępniania ich w mediach społecznościowych i tworzenia kopii treści użytkownika w celu reklamowania systemu Invisalign® w Internecie, telewizji, publikacjach lub dowolnych innych mediach. Nigdy nie udostępniamy imienia i nazwiska użytkownika w żadnych tworzonych przez nas materiałach promocyjnych, jednak użytkownik powinien wiedzieć, że może zostać rozpoznany na podstawie zdjęć.

Podstawa prawna gromadzenia i wykorzystywania przez nas opisanych wyżej danych osobowych jest uzależniona od charakteru tych danych oraz konkretnego kontekstu, w którym są one gromadzone. Jeśli zawarliśmy umowę z użytkownikiem, na przykład o udostępnianiu użytkownikowi produktów i usług Invisalign , przetwarzamy dane użytkownika w celu realizacji tej umowy. W innych okolicznościach dane użytkownika mogą być przetwarzane ze względu na uzasadnione interesy biznesowe firmy Align™, takie jak marketing lub doskonalenie naszych produktów i usług, jednak pod warunkiem, że interesy te nie naruszają praw użytkownika. Nasze uzasadnione interesy biznesowe wyjaśniamy przejrzyście użytkownikowi w trakcie gromadzenia danych.

Wykorzystujemy rozległy wachlarz źródeł danych (Internet, zamówienia, klienci itp.), aby uzyskać pełny obraz naszych działań związanych z produktami i marketingiem. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do naszych działań i nie są przez nas udostępniane innym podmiotom do wykorzystania w celach niezwiązanych z ich współpracą z nami.

Jeśli prosimy użytkownika o udostępnienie danych osobowych celem spełnienia wymagań przepisów lub wykonania umowy zawartej z nim, informujemy o tym wyraźnie w odpowiednim czasie oraz wskazujemy, czy udostępnienie danych osobowych jest obowiązkowe, czy nie (podając także możliwe konsekwencje nieudostępnienia danych osobowych).

Powrót do góry

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Współpracujemy z innymi firmami, które wspomagają nas w działaniach marketingowych, komunikacyjnych, magazynowych i sprzedażowych i możemy im udostępniać dane użytkownika w tych celach. Nasi partnerzy nie mogą wykorzystywać danych użytkownika do żadnych innych celów poza współpracą z nami. Wykaz naszych obecnych usługodawców można uzyskać, pisząc na adres tutaj.

Możemy też udostępniać dane użytkownika innym podmiotom z grupy Align™ dla realizacji celów opisanych w ustępie „Co robimy z gromadzonymi danymi?”. Wykaz podmiotów grupy można uzyskać, pisząc na adres tutaj .

Wszystkie gromadzone przez nas dane, łącznie z danymi osobowymi, mogą zostać ujawnione w ramach fuzji, przejęcia, finansowania dłużnego, sprzedaży aktywów firmy lub podobnej transakcji oraz w przypadku niewypłacalności, upadłości lub ustanowienia syndyka, w ramach których dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim jako część naszych aktywów.

Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli uznamy, że takie postępowanie jest wymagane prawem lub konieczne w celu zapewnienia ochrony naszej własności lub innych praw (między innymi w celu egzekwowania naszych umów lub praw własności innych podmiotów).

Możemy także udostępniać dane użytkownika, jeśli on sam wyrazi na to zgodę.

Powrót do góry

Jak długo przechowujemy dane użytkowników?

Dane osobowe przechowujemy do chwili ustania ciągłej uzasadnionej potrzeby biznesowej (na przykład w celu udostępniania użytkownikowi produktów i usług Invisalign lub aby zachować zgodność z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, podatkowymi lub księgowymi).

Gdy ciągła uzasadniona potrzeba biznesowa przetwarzania danych osobowych użytkownika ustanie, dane zostaną usunięte lub zanonimizowane, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład ze względu na przechowywanie danych osobowych użytkownika w archiwach kopii zapasowych), dane osobowe będą bezpiecznie przechowywane i wyłączone z dalszego przetwarzania do chwili uzyskania możliwości ich usunięcia.

Powrót do góry

Pliki cookie i reklamy

Możemy automatycznie gromadzić pewne informacje pochodzące z urządzeń użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową. W niektórych krajach, na przykład w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, informacje takie mogą być uznawane za dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

W szczególności zbierane automatycznie informacje mogą obejmować adres IP użytkownika, typ urządzenia, niepowtarzalne numery identyfikacyjne urządzenia, typ przeglądarki, ogólne dane o położeniu geograficznym (na przykład na poziomie kraju lub miejscowości) oraz inne dane techniczne. Możemy także gromadzić informacje o sposobie komunikacji urządzenia użytkownika z naszą witryną internetową, łącznie z wyświetlanymi stronami i klikanymi linkami.

Gromadzenie tych informacji umożliwia nam lepsze poznanie użytkowników naszej witryny internetowej, ich pochodzenia oraz tego, jakie treści naszej witryny są dla nich interesujące. Informacje te wykorzystujemy do naszych wewnętrznych analiz oraz poprawy jakości i dopasowania naszej witryny internetowej do oczekiwań osób ją odwiedzających.

Niektóre z tych informacji mogą być gromadzone przez użycie plików cookie i podobnych technologii śledzenia. Dodatkowe informacje zawiera ustęp „Ustawienia plików cookie”.

Powrót do góry

Prywatność dzieci

Firma Align™ nie chce gromadzić żadnych danych dzieci w wieku poniżej trzynastu (13) lat, chyba że dane takie pochodzą od rodzica lub opiekuna dziecka. Nie jesteśmy w stanie powstrzymać dziecka przed przeglądaniem witryn internetowych, jednak nie gromadzimy żadnych danych osobowych bez poinformowania użytkownika, że osoba udostępniające dane musi mieć co najmniej 13 lat. Pytania dotyczące gromadzenia danych dzieci w naszych witrynach internetowych należy kierować na adres Privacy@aligntech.com.

Należy pamiętać, że wyżej podany próg wieku może się różnić w zależności od wymagań prawnych kraju użytkownika. Odpowiednie informacje na ten temat podajemy w ramach procesu gromadzenia danych.

Powrót do góry

Linki do innych witryn

Wyłącznie dla wygody użytkownika nasze witryny internetowe mogą zawierać linki do innych witryn. Firma Align™ nie odpowiada za zasady zachowania prywatności ani treść takich zewnętrznych witryn, a udostępnianie linków do nich nie oznacza, że autoryzujemy te informacje lub firmę. Oznacza to, że jeśli użytkownik połączy się z inną witryną za pośrednictwem naszych witryn internetowych, firma Align™ nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie tych witryn z danymi użytkownika ani nie może kontrolować tego postępowania.

Ponadto użytkownik może mieć możliwość udostępniania swoich danych innym witrynom, na przykład witrynom mediów społecznościowych. Możemy udostępniać wygodny dla użytkownika link służący do tego celu, jednak nie odpowiadamy za te witryny ani wpisy/treści udostępniane przez użytkownika. Nie możemy też kontrolować tych witryn ani wspomnianych treści. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności oraz zasadami gromadzenia danych tych zewnętrznych witryn internetowych i witryn mediów społecznościowych.

Powrót do góry

Marketing i brak zgody na kontakt

Możemy niekiedy przesyłać informacje o naszej firmie użytkownikowi, który wyraził na to zgodę (jeśli jest ona wymagana).

Firma Align™ daje użytkownikowi możliwość rezygnacji z otrzymywania komunikatów elektronicznych od firmy Align lub naszych partnerów przez wycofanie zgody użytkownika. O braku zgody na otrzymywanie od nas komunikatów należy poinformować w chwili udostępniania danych lub później, pisząc na adres remove@aligntech.com. W wiadomości należy podać kraj, w którym znajduje się użytkownik. W tym samym celu można skorzystać z wygodnej funkcji kończenia subskrypcji udostępnianej w wiadomościach e-mail od nas. Należy odczekać przez pewien czas niezbędny na przetworzenie żądania.

Zwracamy uwagę, że takie wycofanie zgody nie ma zastosowania do koniecznych komunikatów, takich jak odpowiedź na zapytanie i zostanie anulowane, gdy użytkownik zwróci się do nas o informacje w późniejszym terminie, na przykład rejestrując się w celu otrzymywania od nas powiadomień o nowościach.

Powrót do góry

Media społecznościowe

Treści generowane przez użytkownika. Użytkownicy witryn mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i inne, których konta są publicznie dostępne i którzy używają hasztagów jednej z naszych kampanii publicznych, takich jak #unbraceyoursmile lub odwołujących się do naszych produktów, takich jak #Invisalign, #Invisalignteen lub #InvisalignTalk, umożliwiają nam pobranie ich opinii na temat naszych produktów z mediów społecznościowych i opublikowanie ich w naszych witrynach internetowych. Ma to na celu umożliwienie nam udostępniania opinii użytkowników o naszych produktach osobom odwiedzającym nasze witryny internetowe. Przed opublikowaniem w naszych witrynach internetowych opinie użytkownika są przez nas oceniane. Użytkownik niewyrażający zgody na publikowanie jego opinii w naszych witrynach internetowych nie powinien używać powyższych hasztagów.

Publikując bądź udostępniając w inny sposób na publicznych platformach mediów społecznościowych dowolne treści dotyczące doświadczeń użytkownika z Systemem Invisalign® oraz odpowiadając „tak” na naszą prośbę o pozwolenie na dalsze udostępnianie tych treści w kanałach należących do nas, takich jak Facebook (https://facebook.com/Invisalign), Pinterest (https://pinterest.com/Invisalign), YouTube (https://youtube.com/Invisalign), Twitter (https://twitter.com/Invisalign), Instagram (https://instagram.com/Invisalign & https://instagram.com/Invisalignteen) Tumblr (https://Invisalignteen.tumblr.com/) i inne, użytkownik oświadcza i zapewnia, że ma co najmniej trzynaście (13) lat oraz wyraża zgodę na warunki podane na naszej stronie w tych witrynach internetowych.

Rodzice, opiekunowie lub dowolne inne osoby, które dowiedzą się o treściach wygenerowanych przez użytkownika w wieku poniżej trzynastu (13) lat powinni nas o tym powiadomić, pisząc na adres InvisalignTakeDown@aligntech.com.

Powrót do góry

Przekazywanie danych za granicę

Europejskie siedziby firmy Align znajdują się w Szwajcarii i prowadzimy działalność na całym świecie. W związku z tym możemy przekazywać dane osobowe użytkownika do innych krajów, w których działa firma Align lub zewnętrzni dostawcy jej usług i partnerzy, łącznie z krajami innymi niż kraj zamieszkania użytkownika.

Firma Align™ chroni dane użytkownika, gdy przekazujemy je do innych krajów. Na przykład, gdy przekazujemy dane użytkownika do niektórych krajów (takich jak Szwajcaria) z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Wielkiej Brytanii (Wielka Brytania), możemy to zrobić, ponieważ odpowiednie organy rządowe zidentyfikowały ten kraj jako dysponujący odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Przelewy z EOG lub Wielkiej Brytanii do Szwajcarii będą realizowane zgodnie z decyzją Komisji UE 2000/58/WE, z późniejszymi zmianami, która uznaje prawo szwajcarskie za zapewniające odpowiedni poziom ochrony. W innych przypadkach stosujemy standardowe klauzule umowne lub Wiążące reguły korporacyjne (BCR) firmy Align, które są uznawane przez odpowiednie organy rządowe. Nasze BCR (dostępne tutaj) określają podejście firmy Align do ochrony danych osobowych na całym świecie i zarządzania nimi.

Powrót do góry

Bezpieczeństwo

W naszych witrynach stosowane są odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, zabezpieczające dane pod naszą kontrolą przed zniszczeniem, utratą, niewłaściwym użyciem lub modyfikacjami bądź ujawnieniem lub dostępem bez upoważnienia.

Powrót do góry

Prawa użytkowników

Jeśli użytkownik ma uprawnienia w zakresie ujawniania, poprawiania, usuwania lub uzyskiwania dostępu (zgodnie z obowiązującym prawem), powinien się z nami kontaktować, pisząc na niżej podany adres pocztowy lub adres e-mail.

Na przykład w Kalifornii można raz w roku kalendarzowym zażądać listy przypadków przekazania przez nas danych podmiotom zewnętrznym do wykorzystania w marketingu bezpośrednim. Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy żadnych danych osobowych innym firmom do wykorzystania w marketingu bezpośrednim.

W związku z podmiotami grupy Align™ w Europie użytkownicy mogą się kontaktować z nami w sprawach dotyczących swoich praw w zakresie:

 • uzyskiwania dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania korekt, aktualizacji lub usunięcia tych danych;
 • wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, zwracania się z prośbą o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych lub żądania możliwości skorzystania z prawa do przenoszenia danych;
 • rezygnacji w dowolnym czasie z komunikatów marketingowych, które wysyłamy użytkownikowi – w tym celu należy kliknąć link służący do kończenia subskrypcji lub rezygnacji w otrzymanej marketingowej wiadomości e-mail, Aby wycofać zgodę na inne formy działań marketingowych (takich jak przesyłki pocztowe lub telemarketing) należy się z nami kontaktować, korzystają z poniższych danych kontaktowych;
 • wycofania w dowolnym czasie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika za jego zgodą – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonywanego przed wycofaniem zgody ani na przetwarzanie danych użytkownika prowadzone w oparciu o podstawy do zgodnego z prawem przetwarzania inne niż zgoda użytkownika.
 • wnoszenia do organu ochrony danych skarg dotyczących gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika. Dodatkowych informacji udzieli lokalny organ ochrony danych.

W Singapurze można z reguły zażądać od nas udostępnienia informacji na temat sposobów wykorzystania lub ujawniania danych osobowych użytkownika będących w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą w ciągu roku przed datą takiego żądania. Każde żądanie dostępu do danych może podlegać opłacie pokrywającej nasze koszty wynikające z udostępnienia użytkownikowi informacji o jego danych osobowych będących w naszym posiadaniu. O wysokości takiej opłaty informujemy po otrzymaniu takiego żądania.

To są jedynie przykłady, a konkretne prawa użytkownika mogły się wśród nich nie znaleźć.

Powrót do góry

Aktualizacje

Niniejsze oświadczenie może być okresowo aktualizowane. Data ostatniej aktualizacji jest zawsze podana na początku oświadczenia. Powiadomienia o takich aktualizacjach i/lub modyfikacjach będą udostępniane w witrynach internetowych bądź, w przypadkach wymaganych przez prawo, bezpośrednio przekazywane użytkownikowi. Zachęcamy użytkowników do okresowego przeglądania tego oświadczenia, aby zawsze mieć aktualne informacje o sposobach gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania przez nas danych osobowych. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na te zmiany, powinien zaprzestać użytkowania tych witryn internetowych.

Powrót do góry

KONTAKT Z NAMI

Wszystkie pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, zasad obowiązujących w naszych witrynach internetowych, danych lub praw użytkownika dotyczących jego danych bądź relacji z naszymi witrynami internetowymi należy prosimy o kontakt z naszym inspektorem ds. ochrony danych:

Siedziba główna

Align™ Technology, Inc.
Attention: Privacy Office
2560 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131
Privacy@aligntech.com

Siedziba w UE

Align™ Technology Switzerland GmbH
Attention: Privacy Office
Suurstoffi 22
6343 Rotkreuz
Szwajcaria
Privacy@aligntech.com

Można się też kontaktować z lokalnymi podmiotami firmy Align™ odpowiedzialnymi za wykorzystanie danych użytkownika. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.

Loading...